Home
RISC OS
Contact
Links
Archief
Crypto
Enigma-E
MediX
English
Logo (klik voor homepage)
In de onderstaande tabel zijn de meeste speciale tekens opgenomen met de bijbehorende toetscombinatie voor AltKeys. Tevens is van ieder teken de officiële benaming opgenomen (voor zover bekend). Merk op dat sommige tekens niet door alle browsers kunnen worden afgebeeld. In de kolom PostScript is de officiële benaming opgenomen zoals deze is vastgelegd door Adobe in de PostScript standaard. De kolom ernaast bevat de benaming die in de HTML standaard wordt gebruikt. Deze afkortingen worden met name in Internet pagina's toegepast.

In de tabel is een gedeelte donker gekleurd. Deze tekens zijn niet vastgelegd in de HTML standaard en kunnen op uw browser onvoorspelbare resultaten opleveren. De resultaten met de verschillende browsers zijn opgenomen onder aan deze pagina.
 
ISO Latin 1 character set
ASCII Sign Alt-Combination PostScript HTML Description Other language
Standard characters
35 # ha he nu /numbersign - Number Sign, Hash Hekje
36 $ s| si s/ s
/dollar - Dollar sign -
60 lt /less <  Less than Kleiner dan
62 gt /greater >  Greater than Groter dan
64 @ at ac as /at - At sign Apenstaartje
92
bs /backslash - Back slash -
96 ` ]] /grave - Grave Accent grave
Not defined in PostScript and HTML, currently used for the new Euro sign under Windows
128 eu e- e= ee ec xe e(space) ? ? Euro, Euro sign (Windows) -
Standard in PostScript but not defined in HTML
129  W /Wcircumflex - W-circumflex -
130 w /wcircumflex - w-circumflex -
133 Y /Ycircumflex - Y-circumflex -
134 y /ycircumflex - y-circumflex -
136 ˆ eu e- e= ee ec xe e(space) ? ? Euro sign (RISC OS font-specific) -
140 Π.: .; td /ellipsis - Triple Dots -
141  tm /trademark - Registered Trademark -
142 Ž 08 o8 %0 %o 50 pm pt /perthousand - Per thousand Promille
143  ** bu bt bp b. b> ul /bullet - Bullet, Bullet point, Unordered list -
144  `s `(space) /quoteleft - Quote Left -
145 's '(space) /quoteright - Quote Right -
151 nd n- en /endash - N-dash, EN-dash -
152 ˜ md m- em /emdash - M-dash, EM-dash -
153 mi hm h- /minus - Minus, Half M-dash -
154 š OE /OE - OE -
155 oe /oe - oe -
156 œ da d1 |- i- /dagger - Dagger -
157  dd d2 |= i= /daggerdbl - Double dagger -
158 ž fi /fi - fi-Ligature -
159 Ÿ fl /fl - fl-Ligature -
Standard characters in both PostScript and HTML
160   fs nb ns /space    Fixed Space, Non Breaking Space -
161 ¡ !! r! rp ed r1 ii ie /exclamdown ¡  Exclamation Down, Reversed Pling -
162 ¢ c| ci c\ c/ ct /cent ¢  Cent -
163 £ L- L= L+ LL L_ st ps /sterling £  Pound Sterling, Pound Sign (Symbol) -
164 ¤ ox cu cs /currency ¤  Currency Sign (or Euro under RISC OS and MacOS) -
165 ¥ y- y= y+ y_ ye /yen ¥  Yen (Japanese currency) -
166 ¦ bb |x /brokenbar ¦  Broken (Vertical) Bar -
167 § se pf /section §  Section Sectie, Paragraaf
168 ¨ :: ;; :(space) ;(space) tr /dieresis ¨  Dieresis Trema, Umlaut
169 © co c0 cc cr /copyright ©  Copyright -
170 ª a- a_ of /ordfeminine ª  ? -
171 « << /guillemotleft &laquo;  Shift Left -
172 ¬ -' nt no ln /logicalnot &not;  Logical NOT -
173 ­ -- sh hh hy /hyphen &shy;  Soft Hyphen, Hard Hyphen -
174 ® ro r0 rr re /registered &reg;  Registered trademark -
175 ¯ __ ma /macron &macr;  Macron -
176 ° oo 00 dg gr gc /degree &deg;  Degree Graden (Celcius)
177 ± +- += +_ /plusminus &plusmn;  Plus Minus -
178 ² p2 2s 22 2 2(space) /twosuperior &sup2;  Two superior, 2 Superscript, Power 2 -
179 ³ p3 3s 33 3 3(space) /threesuperior &sup3;  Three Superior, 3 Superscript, Power 3 -
180 ´ [[ /acute Acute &acute;  Accent Grave
181 µ ,u |u uu mm mu /mu &micro;  Mu, Micro -
182 pa pg ph pi /paragraph &para;  Paragraph, Pi Alinea
183 · .. .(space) cp /periodcentered &middot;  Centered Period, Centered Point, Middle Dot -
184 ¸ ,(space) cd /cedilla &cedil;  Cedilla Cedille
185 ¹ p1 1s 11 1 1(space) /onesuperior &sup1;  One Superior, 1 SuperScript, Power 1 -
186 º o- o_ 0- 0 om_ /ordmasculine &ordm;  ? -
187
 
>> /guillemotright &raquo;  Shift Right -
188 ¼ 14 oq 1q f4 1k /onequarter &fract14;  One Quarter, 1/4, Fraction 4 1 Kwart
189 ½ 12 oh 1h f2 2q 2k /onehalf &frac12;  One Half, 1/2, Fraction 2, 2 Quarters 1 Half, 2 Kwart
190 ¾ 34 tq 3q f3 /threequarters &frac34;  Three Quarters, 3/4, Fraction 3 Drie Kwart, 3 Kwart
191 ¿ ?? qd r? r/ rq /questiondown &iquest;  Qustion Down, Reversed Question -
192 À A\ A` A] A} /Agrave &Agrave;  A Grave -
193 Á A/ A' A[ A{ /Aacute &Aacute;  A Acute A Aigu
194 Â A /Acircumflex &circ;  A Circumflex -
195 Ã A~ /Atilde &tilde;  A Tilde -
196 Ä A: A; A. A, A" /Adieresis &Auml;  A Dieresis A Trema, A Umlaut
197 Å Ao A0 /Aring &Aring;  A Ring ?
198 Æ AE /AE &AElig;  AE Ligature -
199 Ç C, C. C5 C? CC /Ccedilla &Ccedil;  C Cedilla C Cedille
200 È E\ E` E] E} /Egrave &Egrave;  E Grave -
201 É E/ E' E[ E{ /Aacute &Eacute;  E Acute E Aigu
202 Ê E /Ecircumflex &Ecirc;  E Circumflex -
203 Ë E: E; E. E, E" /Edieresis &Euml;  E Dieresis E Trema, E Umlaut
204 Ì I\ I` I] I} /Igrave &Igrave;  I Grave -
205 Í I/ I' I[ I{ /Iacute &Iacute;  I Acute I Aigu
206 Î I /Icircumflex &Icirc;  I Circumflex -
207 Ï I: I; I. I, I" /Idieresis &Iuml;  I Dieresis I Trema, I Umlaut
208 Ð D- D+ D= /Eth &ETH;  ? ?
209 Ñ N~ /Ntilde &Ntilde;  N Tilde -
210 Ò O\ O` O] O} /Ograve &Ograve;  O Grave -
211 Ó O/ O' O[ O{ /Oacute &Oacute;  O Acute O Aigu
212 Ô O /Ocircumflex &Ocirc;  O Circumflex -
213 Õ O~ /Otilde &Otilde;  O Tilde -
214 Ö O: O; O. O, O" /Odieresis &Ouml;  O Dieresis O Trema, O Umlaut
215 × xx /multiply &times;  Multiply, Times sign Keer, Maal
216 Ø O| 0| 0/ 0
/Oslash &Oslash;  O Slash (use zero sign) -
217 Ù U\ U` U] U} /Ugrave &Ugrave;  U Grave -
218 Ú U/ U' U[ U{ /Uacute &Uacute;  U Acute U Aigu
219 Û U /Ucircumflex &Ucirc;  U Circumflex -
220 Ü U: U; U. U, U" /Udieresis &Uuml;  U Dieresis U Trema, U Umlaut
221 Ý Yacute Y/ Y' Y[ /Yacute &Yacute;  Y Acute, Y Aigu
222 Þ |P IP ID IB TH /Thorn &THORN;  Thorn -
223 ß ss sz ds gs be rs /germandbls &szlig;  sz ligature, double S, German Double S, Beta Ringel-S
224 à a\ a` a] a} /agrave &agrave;  a Grave -
225 á a/ a' a[ a{ /aacute &aacute;  a Acute a Aigu
226 â a /acircumflex &acirc;  a Circumflex -
227 ã a~ /atilde &atilde;  a Tilde -
228 ä a: a; a. a, a" /adieresis &auml;  a Dieresis a Trema, a Umlaut
229 å ao a0 /aring &aring;  a Ring -
230 æ ae /ae &aelig;  ae Ligature -
231 ç c, c. c5 c? cc /ccedilla &ccedil;  c Cedilla c Cedille
232 è e\ e` e] e} /grave &egrave;  e Grave -
233 é e/ e' e[ e{ /eacute &eacute;  e Acute e Aigu
234 ê e e6 /ecircumflex &ecirc;  e Circumflex -
235 ë e: e; e. e, e" /edieresis &euml;  e Dieresis e Trema, e Umlaut
236 ì i\ i` 1] i} /igrave &igrave;  i Grave -
237 í i/ i' i[ i{ /iacute &iacute;  i Acute i Aigu
238 î i i6 /icircumflex &:icirc;  i Circumflex -
239 ï i: i; i. i, i" /idieresis &iuml;  i Dieresis i Trema, i Umlaut
240 ð d- d+ d= /eth &eth;  ? ?
241 ñ n~ /ntilde &ntilde;  n Tilde -
242 ò o\ o` o] o} /ograve &ograve;  o Grave -
243 ó o/ o' o[ o{ /oacute &oacute;  o Acute o Aigu
244 ô o o6 /ocircumflex &ocirc;  o Circumflex -
245 õ o~ /otilde &otilde;  o Tilde -
246 ö o: o; o. o, o" /odieresis &ouml;  o Dieresis o Trema, o Umlaut
247 ÷ :- .- /divide &divide;  Divide Deelteken
248 ø o| /oslash &oslash;  o Slash (use vertical bar) -
249 ù u\ u` u] u} /ugrave &ugrave;  u Grave -
250 ú u/ u' u[ u{ /uacute &uacute;  u Acute u Aigu
251 û u u6 /ucircumflex &ucirc;  u Circumflex -
252 ü u: u; u. u, u" /udieresis &uuml;  u Dieresis u Trema, u Umlaut
253 ý y/ u' y[ y{ /yacute &yacute;  y Acute y Aigu
254 þ |p ip id ib th /thorn &thorn;  Thorn -
255 ÿ y: y; y. y, y" /ydieresis &yuml;  y Dieresis y Trema, y Umlaut

 
Trademarks
Windows is a registered trademark of Microsoft Inc.
MacOS is a registered trademark of Apple Inc.
RISC OS is a trademark of Castle Technology Ltd
In de onderstaande tabel zijn de testresultaten weergegeven voor enkele bekende browsers. De aangegeven opbouwtijd is de tijd die nodig is voor het opbouwen van deze pagina. Tevens is aangegeven hoe de gereserveerde tekens (ASCII codes 128-159) worden weergegeven.
 
Resultaten met de verschillende browsers
Browser Versie Opbouwtijd ASCII code 128-159
Onderstaande meting is uitgevoerd op een Acorn Risc PC met RISC OS 3.71 en SA233
Oregano 1.10 (js) (09 Aug 2000) 4 sec Andere tekens worden afgebeeld
ANT Fresco 2.02 (20 Jan 1999) 2 sec Juiste tekens (volgens ISO Latin 1) worden afgebeeld
WebsterXL 1.79 (29 Nov 2000) 25 sec Tekens worden vervangen door een punt
Browse 1.25 (23 Oct 1997) 1 min 5 sec Tekens worden vervangen door een vraagteken
Onderstaande meting is uitgevoerd op een Apple Macintosh PowerBook G3
Internet Explorer 4.0 for Mac 7 sec Andere tekens worden afgebeeld (vgl. Oregano)
Netscape Navigator 3.01 for Mac (1996) 3 sec Andere tekens worden afgebeeld (vgl. Oregano)

 
Links

Klik voor homepage © Copyright X-Ample Technology bv. Teksten en afbeeldingen op deze website mogen niet zonder onze toestemming worden overgenomen. Ontworpen met WebXPress op een IYONIX pc. Laatste wijziging: Tuesday, 08 June 2004 - 11:17 CET